Integritetspolicy för mobilapplikationen xBand

Gäller från och med: 2023-11-06

xTactor IT AB ("oss", "vi" eller "vår") driver mobilapplikationen xBand (hädanefter kallad "Tjänsten"), tillgänglig i Google Play Store och Apple App Store.

Denna integritetspolicy informerar dig om våra policyer angående insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår Tjänst och de val du har relaterat till dessa uppgifter. Vi tar din integritet på allvar och är angelägna om att skydda din personliga information. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon förutom enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy.

All användning av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna Tjänst, eller av ägare av tredjepartstjänster som används av denna tjänst, har som syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig, utöver de andra syften som beskrivs i detta dokument.

Ägare och personuppgiftsansvarig

xTactor IT AB

Vasavägen 13, 169 58 Solna, Sverige

team@xtactor.com

Information vi samlar in och använder

Vi, själva eller genom tredjepart, samlar in olika typer av information i syfte att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst. Vi kan komma att be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av dig, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna Tjänst.

Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av Tjänsten obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna Tjänst att fungera korrekt. I de fall Tjänsten specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, är du fri att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för Tjänstens tillgänglighet eller funktion. Om du är osäker på vilka personuppgifter som är obligatoriska är du välkommen att kontakta oss.

Informationen vi samlar in om dig kan innefatta, men är inte begränsad till:

Personlig information

  • E-postadress
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Användarnamn
  • Annan personlig information som du fritt har lämnat ut till oss genom till exempel support- och feedbackformulär när du använder Tjänsten

  Användningsdata

  Vi kan också automatiskt samla in information om hur Tjänsten används. Denna användningsdata kan innefatta, men är inte begränsad till:

  • Din enhets Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress)
  • Enhetsmodell och version
  • Din mobila enhets unika ID
  • Enhetens operativsystemtyp och version
  • Den installerade versionen av Tjänsten
  • Unika applikationsidentifierare
  • Användningsstatistik, inklusive interaktioner med Tjänsten
  • Datum och tid för åtkomst till Tjänsten
  • Språk
  • Tidszon

  Autentiseringsdata

  När du använder vår Tjänst kan du välja att skapa ett konto och logga in. Vi kan komma att samla in information om de autentiseringsmetoder du använder för att logga in, inklusive men inte begränsat till:

   • E-postadress och lösenord (för e-postinloggning)
   • Google-inloggning
   • Logga in med Apple

   Om du bestämmer dig för att registrera dig via, eller på annat sätt ge oss åtkomst till, en tredjeparts autentiseringstjänst, såsom Google eller Apple, kan vi komma att samla in personuppgifter som redan är kopplade till ditt konto på tredjepartstjänsten. Detta kan inkludera namn, e-postadress och användarnamn som är kopplat till ditt konto på den aktuella tredjepartstjänsten.

   Metoder och plats för bearbetning av data

   Metoder för bearbetning

   Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller otillåten förstörelse av data.

   Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Utöver oss kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna tjänst (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, e-postleverantörer, hosting-leverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som utsetts till databehandlare av oss. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från oss när som helst.

   Plats

   Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på våra verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är inblandade i behandlingen av personuppgifter finns. Det betyder att denna information kan överföras till och bearbetas på datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de inom din jurisdiktion.

   Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av personlig information representerar ditt samtycke till denna överföring.

   Vi kommer att vidta alla åtgärder som nödvändiga och rimliga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

   Överföring av data till länder utanför EU och EES

   För ytterligare information om den rättsliga grunden för överföring av data utanför Europeiska Unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ombeds du kontakta oss via kontaktuppgifterna i detta dokument.

   Länder som garanterar europeiska standarder

   Om detta är den rättsliga grunden utförs överföringen av personuppgifter från EU och EES till länder utanför EU och EES i enlighet med beslut av EU-kommissionen om att dessa länder uppfyller en adekvat skyddsnivå. Europeiska kommissionen fattar beslut om att specifika länder uppfyller adekvat skyddsnivå när de anser att landet tillhandahåller standarder för skydd av personuppgifter som är jämförbara med dem som anges i EU:s dataskyddslagstiftning. Du kan hitta en uppdaterad lista över alla beslut om adekvat skyddsnivå som utfärdats på Europeiska kommissionens webbplats.

   Baserat på standardavtalsklausuler

   Om detta är den rättsliga grunden sker överföringen av dina personuppgifter från EU och EES till länder utanför EU och EES i enlighet med "standardavtalsklausuler" som tillhandahålls av EU-kommissionen. Detta innebär att datamottagare har åtagit sig att behandla personuppgifter i enlighet med de dataskyddsstandarder som anges i EU:s dataskyddslagstiftning. För ytterligare information ombeds du att kontakta oss via kontaktuppgifterna i detta dokument.

   Lika skydd för användardata

   Vi delar dina uppgifter endast med tredjeparter som är noggrant utvalda för att säkerställa att de ger samma eller lika skydd av användardata som anges i denna integritetspolicy och efterfrågas av tillämpliga dataskyddslagar. Ytterligare information om tredjeparts databehandling och sekretesspraxis finns i deras respektive integritetspolicyer.

   Retentionstid

   Om inte annat anges i detta dokument, ska personuppgifter behandlas och lagras så länge som det krävs av syftet de har samlats in för, och som anges i denna integritetspolicy. Uppgifter kan bevaras längre på grund av tillämplig rättslig skyldighet eller baserat på ditt samtycke. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att förse dig med tjänsten, följa alla tillämpliga lagar, lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

   Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten av vår Tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

   Vi raderar de av oss lagrade uppgifterna så snart syftet som lagringen bygger på har upphört att existera och så snart det inte finns några lagliga skyldigheter att behålla uppgifter och inga avvikande föreskrifter har gjorts i denna dataskyddsförklaring. Om uppgifterna inte kan raderas på grund av att de krävs för andra, lagligt tillåtna ändamål (t.ex. lagring av kommersiella eller skatterättsliga skäl), kommer behandlingen av dem att begränsas. I detta fall behandlas uppgifterna uteslutande för detta ändamål och blockeras i övrigt.

   När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

   Syften med behandlingen

   Vi använder den insamlade informationen för olika ändamål, inklusive:

   • För att tillhandahålla och underhålla Tjänsten
   • För att meddela dig om ändringar i vår Tjänst
   • För att ge kundsupport och svara på dina frågor
   • För att övervaka användningen av tjänsten
   • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
   • För att förbättra och anpassa Tjänsten
   • För att identifiera användartrender och utvärdera Tjänsten
   • För att hantera din registrering som användare och förse dig med funktionerna i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare
   • För att kontakta dig via e-post eller mobilapplikationens push-meddelanden angående uppdateringar, nyheter eller informativ kommunikation relaterade till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras implementering
   • För att följa rättsliga skyldigheter
   • För att besvara obligatoriska förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter
   • För att skydda våra rättigheter och intressen (eller våra användares eller tredjeparts)
   • För att upptäcka alla skadliga eller bedrägliga aktiviteter

   Rättslig grund för behandling

   Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig om något av följande gäller:

   • Du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika syften
   • Behandlingen av data är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella åtgärder som krävs innan ett sådant avtal ingås
   • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för
   • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller är en del i myndighetsutövning som överlåtits till oss
   • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredjeparts berättigade intressen

   Vi hjälper gärna till med att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och om det är relaterat till ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

   Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

   Plattformstjänster och hosting

   Dessa tjänster har till syfte att tillhandahålla och köra nyckelkomponenter i Tjänsten, De möjliggör att Tjänsten kan tillhandahållas från en sammanhållen plattform och ger oss ett brett utbud av verktyg – t.ex. analys, användarregistrering, kommentarer, databashantering, e-handel, betalningshantering – som innebär insamling och hantering av personuppgifter. Vissa av dessa tjänster fungerar via geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att avgöra den faktiska platsen där personuppgifterna lagras.

   App Store Connect (Apple Inc.)

   Denna tjänst distribueras på Apples App Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Apple Inc.

   App Store Connect gör det möjligt för oss att hantera denna tjänst på Apples App Store. App Store Connect kan förse oss med analysdata om användarengagemang och visningar av vår app, marknadsföringskampanjer, försäljning, köp i appar och betalningar för att mäta prestandan för denna tjänst. App Store Connect samlar endast in sådan data från användare som har gått med på att dela den med oss. Du kan hitta mer information om hur du väljer bort detta via deras enhetsinställningar på Apples sida om delning av analyser, diagnostik och användningsdata.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Diagnostik
   • Universellt unik identifierare (UUID)
   Plats för bearbetning

   USA

   Mer information

   Apples integritetspolicy

   Google Play Butik (Google Ireland Limited)

   Tjänsten distribueras på Google Play Butik, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Google Ireland Limited.

   I och med att Tjänsten distribueras via denna appbutik samlar Google in användnings- och diagnostikdata och delar samlad information med oss. Mycket av denna information behandlas på basis av explicit medgivande.

   Du kan välja bort denna analysfunktion direkt via deras enhetsinställningar. Mer information om hur du hanterar analysinställningar finns på Googles sida om delning av användnings- och diagnostikinformation .

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Användningsdata
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Analysverktyg

   Vi använder analysverktyg för att samla in och analysera data om hur Tjänsten används. Denna information hjälper oss att förstå användarinteraktioner och förbättra Tjänsten.

   Google Analytics for Firebase (Google Ireland Limited)

   Google Analytics for Firebase eller Firebase Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited.

   För att förstå Googles användning av data, se Googles partnerpolicy .

   Firebase Analytics kan dela data med andra verktyg som tillhandahålls av Firebase, till exempel kraschrapportering, autentisering eller fjärrkonfiguration. Du kan kontrollera denna integritetspolicy för att hitta en detaljerad förklaring av de andra verktyg som används av oss.

   Denna tjänst använder identifierare för mobila enheter och tekniker som liknar cookies för att köra Firebase Analytics-tjänsten.

   Du kan välja bort vissa Firebase-funktioner genom tillämpliga enhetsinställningar, till exempel enhetens annonsinställningar för mobiltelefoner.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Tjänsten öppnas
   • Appuppdateringar
   • Enhetsinformation
   • Geografiskt område/region
   • Öppning av appen
   • Antal sessioner
   • Antal användare
   • Operativsystem
   • Sessionens längd
   • Universellt unik identifierare (UUID)
   • Användningsdata
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Infrastrukturövervakning

   Denna typ av tjänst tillåter oss att övervaka användningen och beteendet av Tjänsten så att dess prestanda, drift, underhåll och felsökning kan förbättras.

   Crashlytics (Google Ireland Limited)

   Firebase Crashlytics hjälper oss att spåra och diagnostisera appkrascher. När appen kraschar skickar den kraschrapporter som kan innehålla information som enhetsmodell, operativsystemversion, datum och tid för kraschen och information om händelsen eller sidvisningen som orsakade kraschen. Crashlytics är en övervakningstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Kraschdata
   • Enhetsinformation
   • Användningsdata
   • Universellt unik identifierare (UUID)
   • Geografi/region
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Innehållsprestanda och funktionstestning (A/B-testning)

   Tjänsterna i detta avsnitt tillåter oss att fjärrkonfigurera delar av Tjänsten, utan att du behöver uppdatera Tjänsten till en ny version.

   Firebase Remote Config (Google Ireland Limited)

   Firebase Remote Config är en A/B-testnings- och konfigurationstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited.

   Fjärrkonfigurationer kan anpassas för att rikta in sig på användare med ett specifikt enhetsoperativsystem, version av appen, språk eller baserat på data från Google Analytics för Firebase eller andra parametrar. Det kan också tillåta oss att spåra och analysera dina reaktioner eller beteende relaterade till ändringar av strukturen, texten eller någon annan komponent i Tjänsten.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Hosting och backend-infrastruktur

   Denna typ av tjänst har till syfte att tillhandahålla data och filer som gör att Tjänsten kan köras och distribueras samt tillhandahålla en färdig infrastruktur för att köra specifika funktioner eller delar av Tjänsten.

   Vissa tjänster bland de som listas nedan kan fungera via geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att fastställa den faktiska platsen där personuppgifterna lagras.

   Firebase Cloud Functions (Google Ireland Limited)

   Firebase Cloud Functions är en hosting- och backend-tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • IP-adress för händelsehantering och HTTP-funktioner
   • Användningsdata
   • Olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Firebase Firestore Database (Google Ireland Limited)

   Firebase Firestore Database används för att lagra och hantera filer och data kopplade till Tjänsten, såsom dina användarinställningar, kontoinformation och meddelanden (till exempel kommentarer, feedback och supportförfrågningar) som du har skickat till oss via Tjänsten.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Registrering och autentisering

   Genom att registrera eller autentisera dig tillåter du denna tjänst att identifiera dig och ge dig tillgång till dedikerade tjänster. Tredjeparter kan tillhandahålla registrerings- och autentiseringstjänster. Om detta är fallet kommer denna Tjänst att kunna komma åt vissa data, lagrade av dessa tredjepartstjänster, för registrerings- eller identifieringsändamål.

   Vissa av tjänsterna som listas nedan kan också samla in personuppgifter för profileringsändamål; för mer information, se beskrivningen av varje tjänst.

   Firebase-autentisering (Google Ireland Limited)

   Firebase Authentication är en registrerings- och autentiseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. För att förenkla registrerings- och autentiseringsprocessen kan Firebase Authentication använda sig av tredjepartsleverantörer av autentiseringstjänster och spara informationen på sin plattform.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • E-postadress
   • Förnamn
   • Efternamn
   • Lösenord
   • Profilbild
   • Konton på sociala medier
   • Användarnamn
   • Användaragent
   • IP-adress
   Plats för bearbetning

   USA

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Google OAuth (Google Ireland Limited)

   Google OAuth är en registrerings- och autentiseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited och är ansluten till Googles nätverk.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Logga in med Apple (Apple Inc.)

   Logga in med Apple är en registrerings- och autentiseringstjänst som tillhandahålls av Apple Inc. När du registrerar dig hos Apple kan du, istället för att dela din e-postadress med oss, välja att Apple kan generera en privat omdirigerings-adress för dig, som automatiskt vidarebefordrar meddelanden till ditt verifierade personliga e-postkonto och skyddar därför din faktiska e-postadress från oss. Du kan läsa mer om Logga in med Apple på Apples sida om Logga in med Apple .

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • E-postadress
   • Förnamn
   • Efternamn
   • Användarnamn
   Plats för bearbetning

   USA

   Mer information

   Apples integritetspolicy

   Direktregistrering (denna Tjänst)

   Du kan registrera dig genom att fylla i registreringsformuläret och lämna dina personuppgifter direkt till denna tjänst. För att förenkla autentiseringen delar vi sedan denna data med Firebase Authentication (se separat avsnitt i denna sekretesspolicy).

   Personuppgifter som behandlas kan vara
   • E-postadress
   • Förnamn
   • Efternamn
   • Lösenord

   Kontakt via push-meddelanden

   Vi kan, med ditt samtycke, skicka push-meddelanden och meddelanden i appen till dig, såsom uppdateringar, nyheter, påminnelser och viktig information relaterad till tjänsten. Du kan samtycka till att ta emot push-meddelanden första gången du installerar Tjänsten, eller vid ett senare tillfälle. Du kan också återkalla tillståndet när som helst från enhetens inställningar.

   Firebase Cloud Messaging (Google Ireland Limited)

   Firebase Cloud Messaging är en tjänst för att skicka meddelanden och tillhandahålls av Google Ireland Limited. Med Firebase Cloud Messaging kan vi skicka meddelanden i appen och push-meddelanden till dig. Meddelanden kan skickas till enstaka enheter med hjälp av instans-ID:n, grupper av enheter eller kopplat till specifika ämnen eller användarsegment.

   Dessa tjänster kan också samla in data om datum och tid då meddelandet sågs av dig, samt när du interagerade med det, till exempel genom att klicka på länkar som ingår i meddelandet.

   Personuppgifter som delas med och behandlas av tjänsten kan inkludera
   • Instans-ID:n
   • Olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten
   Plats för bearbetning

   Irland

   Mer information

   Googles integritetspolicy

   Användaridentifikation via en universellt unik identifierare (UUID)

   Tjänsten kan spåra dig genom att lagra en så kallad universellt unik identifierare (eller kort UUID) för analysändamål eller för att lagra dina preferenser eller data som skickats till oss. Denna identifierare genereras vid installation av Tjänsten, den finns kvar då du startar om Tjänsten eller uppdaterar den, men den raderas när du tar bort applikationen. En ominstallation genererar ett nytt UUID. Om du skapar ett konto på Tjänsten kommer UUID istället att länkas till ditt konto och kommer att återanvändas när du loggar in med samma konto igen, även om du har installerat om Tjänsten eller använder den från en annan enhet.

   Kontakt- och kommentarsformulär

   När du fritt skickar en kommentar, supportförfrågan eller annat innehåll till oss via formulären som tillhandahålls i Tjänsten, skickas denna information via e-post till oss och lagras även i vår databas via Firebase (se information om Firebase Firestore Database i denna Integritetspolicy). Du är ansvarig för all personlig information som du väljer att lämna ut via dessa formulär. Informationen används av oss för att förbättra Tjänsten och kontakta dig för att svara på supportförfrågningar eller feedback. För att öka säkerheten och förhindra missbruk av systemet är dina kommentarer och meddelanden kopplade till din unika identifierare som kan länkas tillbaka till din e-postadress om du är inloggad. Du kan dock välja att inte bli kontaktad angående ditt meddelande eller kommentar när du skickar in formuläret via Tjänsten.

   Personuppgifter som behandlas kan vara
   • E-postadress
   • All information du fritt lämnar i meddelandefältet

   Enhetsbehörigheterer som ger åtkomst till personuppgifter

   Beroende på din specifika enhet kan tjänsten begära vissa behörigheter som gör att den kan komma åt din enhetsdata enligt beskrivningen nedan.

   Som standard måste dessa behörigheter beviljas av dig innan den kopplade information kan nås. Efter att du beviljat en behörighet kan du när som helst dra tillbaka behörigheten. För att återkalla dessa behörigheter kan du gå till din enhets inställningar eller kontakta oss för support via kontaktuppgifterna i detta dokument. Den exakta proceduren för att kontrollera appbehörigheter kan bero på din enhet och programvara. Observera att ett återkallande av sådana behörigheter kan påverka Tjänstens funktion. Om du beviljar någon av de behörigheter som anges nedan kan respektive personuppgifter behandlas (dvs kommas åt, ändras eller tas bort) av denna Tjänst.

   Ungefärlig platstillstånd

   Används för att komma åt din ungefärliga enhetsplats. Tjänsten kan samla in och använda din platsdata för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Detta behövs på vissa enheter för att Bluetooth ska fungera korrekt.

   Exakt platstillstånd

   Används för att komma åt din exakta enhetsplats. Tjänsten kan samla in och använda din platsdata för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Detta behövs på vissa enheter för att Bluetooth ska fungera korrekt.

   Bluetooth-delningsbehörighet

   Används för att komma åt Bluetooth-relaterade funktioner som att söka efter enheter, ansluta till enheter och tillåta dataöverföring mellan enheter. Behövs för kommunikation mellan Tjänsten och ditt xBand.

   Behörighet för meddelandeåtkomst

   Används för att komma åt alla push-meddelanden som din enhet tar emot. Tjänsten kan samla in och använda dina meddelandedata för att skicka dem till ditt xBand. Data från dina push-meddelanden används endast i kommunikationen mellan Tjänsten som körs på din mobiltelefon och ditt xBand, den lagras eller bearbetas inte på någon av våra servrar och delas inte med någon tredjepart.

   Behörighet för att skicka push-meddelanden

   Används för att skicka push-meddelanden till din enhet, såsom uppdateringar, nyheter och omröstningar. Se även avsnittet om kontakt genom push-meddelanden.

   Länkar till tredjepartstjänster

   Tjänsten kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredjeparts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker härmed till att vi inte ska hållas ansvariga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster, eller som kan uppstå i samband med användningen av eller tilliten till sådant innehåll.

   Utlämnande av dina personuppgifter

   Vi lämnar normalt inte ut dina uppgifter till någon (som inte nämns som en av våra tjänsteleverantörer i denna integritetspolicy). I vissa fall, som nämns nedan, kan det dock vara nödvändigt för oss att lämna ut dina uppgifter.

   Affärstransaktion

   Om företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

   Rättsväsende

   Under vissa omständigheter kan företaget behöva lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

   Andra lagkrav

   Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

   • Följ en laglig skyldighet
   • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
   • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i anslutning till Tjänsten
   • Skydda den personliga säkerheten för användare av Tjänsten eller allmänheten
   • Skydda mot juridiskt ansvar

   Säkerhet

   Vi värdesätter att du lämnar din personliga information till oss i förtroende. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

   Dina val och rättigheter

   Du har följande rättigheter angående dina personuppgifter, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag:

   • Åtkomst: Du har rätt att få veta huruvida uppgifter behandlas av oss, få ut information angående vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
   • Rättelse: Du har rätt att verifiera riktigheten av dina uppgifter. Du kan begära att vi korrigerar eller uppdaterar all information som du anser är felaktig.
   • Radering: Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi har samlat in om dig.
   • Begränsning: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer då inte att behandla dina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
   • Dataportabilitet: Du har rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder.
   • Återkallande av samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt tidigare lämnade samtycke för behandlingen av dina uppgifter.
   • Invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om behandlingen sker på annan laglig grund än samtycke.
   • Lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

   Vi kan behöva behålla viss information när vi har en juridisk skyldighet eller laglig grund att göra det. Observera också att utövandet av dessa rättigheter är föremål för juridiska begränsningar och kan påverka din förmåga att använda vissa funktioner i Tjänsten.

   Du kan uppdatera, ändra eller radera en del av din personliga information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och besöka avsnittet med kontoinställningar som låter dig hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära tillgång till, korrigera eller radera all personlig information som du har lämnat till oss.

   Du har också rätt att få reda på den rättsliga grunden för dataöverföringar utomlands, inklusive till alla internationella organisationer som regleras av internationell offentlig rätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom Förenta Nationerna, och om de säkerhetsåtgärder som vi vidtagit för att skydda dina uppgifter .

   Detaljer om rätten att invända mot behandling

   När personuppgifter behandlas för ett ändamål som är i allmänhetens intresse eller är en del i myndighetsutövning som överlåtits till oss ​​eller är nödvändiga för de legitima intressen som eftersträvas av oss, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en motivering relaterad till din speciella situation för att styrka invändningen.

   Du bör dock vara medveten om att om dina personuppgifter skulle behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot den behandlingen, kostnadsfritt och utan att ge någon motivering. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för sådana ändamål. För att ta reda på om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan du hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

   Hur man utövar dessa rättigheter

   Alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter kan riktas till oss via kontaktuppgifterna i detta dokument. Sådana förfrågningar är kostnadsfria och kommer att besvaras av oss så tidigt som möjligt och alltid inom en månad, vilket ger dig den information som krävs enligt lag. Varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling kommer att kommuniceras av oss till varje mottagare, om någon, till vilken personuppgifterna har lämnats ut om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär oproportionerligt arbete.

   Barns integritet

   Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 18 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

   Om vi ​​behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

   Rättsliga åtgärder

   Dina personuppgifter kan komma att användas för juridiska ändamål av oss i domstol eller i uppledande stadier till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av Tjänsten eller relaterade tjänster.

   Du intygar härmed att du är medveten om att vi kan bli skyldiga att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

   Systemloggar och underhåll

   För drift- och underhållsändamål kan denna Tjänst och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna Tjänst (systemloggar), alternativt använda andra personliga uppgifter (såsom IP-adressen eller unika identifierare) för detta ändamål.

   Information som inte finns i denna policy

   Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från oss när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument för att begära mer information eller om du har några frågor.

   Ändringar av denna integritetspolicy

   Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy då och då. Därför rekommenderas du att granska denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.